Algemene Voorwaarden
Buggy Verhuur Limburg

Algemene voorwaarden voor het huren:

  • Onder verhuurder wordt verstaan LOL Company te Heerlen
  • Onder huurder wordt verstaan bestuurder van de buggy.

Ondergetekende verklaart onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 

Artikel 1
Huurder verklaart en kan aantonen dat hij/zij minimaal 3 jaar beschikt over een Nederlands rijbewijs B en een minimale leeftijd heeft van 21 jaar of een maximale leeftijd van 60 jaar.

 

Artikel 2
Huurder zal zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen van de verhuurder/begeleider en niet afwijken van de route of zich begeven op onverharde wegen, bospaden of weilanden.

 

Artikel 3
Voor en tijdens het rijden van een buggy mogen er géén alcoholische dranken of verdovende middelen worden genuttigd. Alle schade veroorzaakt onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 4
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van artikel 10, of door het negeren van instructies. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel en vervanging van beschadigde onderdelen en de uren die de eigenaar van LOL Company spendeert om de buggy in orde te laten maken, direct aan verhuurder vergoeden.

 

Artikel 5
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde vervoersmiddelen naar bovenstaand misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

 

Artikel 6
Bij Total loss verklaring door eigen toedoen (technische mankementen uitgesloten) is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de gehuurde buggy, daar deze door LOL Company W.A. is verzekerd.

 

Artikel 7
Het is niet toegestaan dat huurder de gehuurde vervoersmiddelen aan derden in onderhuur of gebruik afstaat ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt.

 

Artikel 8
De verhuurtermijn wordt vooraf vastgelegd. Bij vroegtijdige terugkomst vindt er geen restitutie plaats. Wanneer er van de afgesproken verhuurtermijn wordt afgeweken worden er na 30 minuten € 25,- extra kosten in rekening gebracht per 30 minuten dat de buggy te laat wordt ingeleverd.

 

Artikel 9
Huurder is verplicht de geldende verkeersregels, en het plaatselijk geldende politiereglement in acht te nemen.

 

Artikel 10
Het is ten strengste verboden:

  1. De trottoirbanden op en af te rijden.
  2. Met de buggy tegen elkaar botsen of aanduwen.
  3. Met de buggy op de andere weghelft begeven of onnodig rijden in de berm.
  4. Elkaar inhalen of afsnijden met de buggy
  5. Bumperkleven tijdens de rit
  6. Om met de buggy Off road te rijden (bossen, natuurgebieden, etc.)
  7. Met meer dan twee personen te rijden in de buggy
  8. De buggy onbemand achter te laten

 

Artikel 11
Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor een snelheidsovertreding, deze zal dan ook ten alle tijden op de huurder verhaald worden

 

Artikel 12
Huurder is zich ervan bewust dat de schade veroorzaakt door artikel 11 niet gedekt wordt door zijn/haar verzekering, vandaar deze E.R.-verklaring

 

Artikel 13
Verhuurder kan huurder verplichten zich te legitimeren en hiervan een kopie te maken die huurder moet ondertekenen, alvorens de overeenkomst met huurder aan te gaan.

 

Artikelen 14
Verhuur is exclusief brandstof, de huurder ontvangt een buggy vol getankt (EURO 98) en dient deze ook vol getankt in te leveren.

LOL Company heeft het recht gemaakte kosten in rekening te brengen wanneer dit niet of foutief gebeurd.

 

Artikel 15
Als zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de buggy voordoet, dient huurder dit direct telefonisch te melden aan de verhuurder.  Verhuurder zorgt er dan voor dat huurder ter plekke een vervangende buggy krijgt.  Is er geen vervangende buggy beschikbaar dan heeft de huurder recht op teruggave op dat deel van de huur, omdat men geen gebruik heeft kunnen maken van de buggy. Indien zich een storing aan de buggy voordoet is het ten strengste verboden om als huurder zelf aan de buggy te sleutelen.

 

Artikel 16
Bij verlies of diefstal van de contactsleutels wordt er € 75,- in rekening gebracht, deze wordt direct verrekend met de borg.

 

Artikel 17
Huurder is €250,00 borg verschuldigd aan verhuurder, welke betaald wordt voor de rit begint, wanneer de schade hoger is dan €250,00 dient de huurder de extra kosten te vergoeden aan LOL Company.

 

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, LOL Company is hiervoor niet aansprakelijk.